top of page

Σχετικά

Η πρόταση απαντά στο πρόβλημα της γρήγορης, οικονομικής και αποτελεσματικής συλλογής του ελαιόκαρπου (ή όποιου άλλου προϊόντος πρωτογενούς παραγωγής) από το πεδίο στο ελαιοτριβείο (ή συσκευαστήριο/ τυποποιητήριο κ.λπ.) ειδικά σε περιοχές που είναι δύσβατες και το οδικό δίκτυο είναι αγροτικό (το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης της Ελλάδας).

Το πρόβλημα είναι η ασυντόνιστη διαδικασία η οποία έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

Τη διάνυση σημαντικά περισσότερων χιλιομέτρων από το απαραίτητο, σε δύσβατους και κακής ποιότητας αγροτικούς δρόμους.

Την αυξημένη δαπάνη για καύσιμα, εργατοώρες, συντήρηση και επικοινωνία σε σχέση με τις απαραίτητες δαπάνες για το ίδιο έργο.

Την καθυστέρηση της μεταφοράς του καρπού από τη στιγμή συγκομιδής μέχρι να φτάσει στο χώρο μεταποίησης (ελαιοτριβείο κ.α.) με αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας (λόγω ζυμώσεων και σήψης) του και μείωση της οικονομικής αξίας του προϊόντος και των παραγώγων του.

Την απουσία καταγραφής των εκτελούμενων διαδρομών με συνέπεια την  αδυναμία σαφούς και δίκαιης κοστολόγησης της μεταφοράς του καρπού προς το ελαιοτριβείο.

Την αδυναμία ύπαρξης σαφούς και καταγεγραμμένης επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων ( π.χ. παραγωγός, μεταφορέας και ελαιοτριβέας).

Τη δρομολόγηση σε περιοχές με ανύπαρκτη ή πλημμελή οδική χαρτογράφηση.

Η ιδέα βελτιώνει μια απαραίτητη διαδικασία, τη μεταφορά, συμβάλλοντας στην μείωση κόστους, εργατοωρών, ατυχημάτων και αστοχιών ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Βελτιστοποιώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία με τον προτεινόμενο τρόπο, υπάρχουν και παράπλευρα-επιπρόσθετα σημαντικά οφέλη (χαρτογράφηση αγροτικού δικτύου κ.α.) που διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

 Η ιδέα που προτείνεται δίνει τη δυνατότητα ακριβούς επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών χωρίς προφορικές διαδικασίες, με απόλυτη γεωχωρική ακρίβεια και στο ελάχιστο δυνατό χρόνο. Επίσης η προτεινόμενη λύση είναι μία εφαρμογή smartphone διαχείρισης της μεταφοράς του ελαιόκαρπου, που επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των σταδίων μεταφοράς του (από την ειδοποίηση ως την παράδοση) και την αξιολόγησή της. 

Στόχοι του Έργου

Η Ε.Ο. (Επιχειρησιακή Ομάδα του έργου) έχει ως στόχο τη δημιουργία εφαρμογής βελτιστοποίησης της διακίνησης του ελαιόκαρπου από τον ελαιώνα στο ελαιοτριβείο με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών γεωεντοπισμού και αυτόματης δρομολόγησης.

Το Σχέδιο Δράσης, θα συμβάλλει στους παρακάτω παγκόσμιους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goal -SDG):

sdg 2
sdg 12

Οι βασικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου από τα Μέλη θα είναι οι εξής:

Περιγραφή της παραδοσιακής διαδικασίας συλλογής του συγκεντρωμένου καρπού από το χωράφι στο ελαιοτριβείο. Εντοπισμός και ανάλυση των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για κάθε έναν από τους ρόλους όπως αυτού του παραγωγού, του μεταφορέα και του ελαιοτριβέα. Περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων των ελαιοκομικών περιοχών. Καταγραφή των προκλήσεων και των δυσχερειών που αντιμετωπίζει κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία λόγω αποσπασματικής επικοινωνίας, δύσβατων περιοχών, κατακερματισμένου κλήρου και αχαρτογράφητου ή ελλιπούς οδικού δικτύου.

Επιλογή της γεωγραφικής περιοχής της εφαρμογής του πιλοτικού για την κάλυψη ποικιλίας σεναρίων μέσα από πολλαπλά σημεία συλλογής. Αναλυτικός σχεδιασμός του πιλοτικού και συλλογή στοιχείων και δεδομένων της περιοχής του πιλοτικού.

Υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής και δοκιμαστικές λειτουργίες (εκτός περιοχής εφαρμογής) για έλεγχο τηλεπικοινωνιών, γραφικών και άλλων λειτουργικών στοιχείων της. 

Δοκιμή της εφαρμογής με σκοπό τη χαρτογράφηση, δοκιμαστική εφαρμογή της εφαρμογής στο πεδίο και τέλος εφαρμογή σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων για την προώθηση συνολικά από την Ε.Ο. ως ένας ολοκληρωμένος φορέας τεχνογνωσίας, που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους παραγωγούς, μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου από το ΕΑΔ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της ΕΣΚ και δράσεων διάχυσης (έντυπο υλικό, ημερίδες, ιστοσελίδα) και δικτύωσης με άλλες επιχειρησιακές ομάδες και φορείς στον τομέα ελαιολάδου.

bottom of page